Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

    

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie
z siedzibą w Bełżycach

   
ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce
tel. 81 516 24 75

NIP 713-23-93-856

REGON 431029263

Rada Powiatu Lubelskiego uchwałą Nr III/13/98 z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie powołania Zarządu Dróg Powiatowych, powołała jednostkę organizacyjną pod nazwą Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach, powierzając mu wykonywanie spraw należących do właściwości powiatu z zakresu ustawy o drogach publicznych.

Organizacja i zasady funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie zostały określone w regulaminie organizacyjnym uchwalonym przez Zarząd Powiatu w Lublinie. Zarząd Dróg Powiatowych jest jednostką budżetową, której koszty utrzymania pokrywa się z budżetu powiatu.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach przejął w 1999 r. sieć drogową o długości 813,906 km. w tym: 676,605 km dróg twardych i 137,300 km dróg gruntowych, 49 szt. mostów o łącznej dł. 592 mb i 568 szt. przepustów drogowych o łącznej długości 5943 mb.

Obecnie administruje siecią 783,170 km dróg w tym 685,752 km dróg o nawierzchni twardej i 97,418 km dróg o nawierzchni gruntowej.

W ciągach drogowych znajduje się 48 sztuk mostów.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, jako podstawowy akt prawny regulujący dziedzinę drogownictwa, w art. 20 określiła zadania zarządców dróg publicznych, które zapewniają określony poziom obsługi użytkowników dróg. Przepisy te dość szczegółowo określają zarówno charakter jak i rodzaj prac, które muszą być wykonane przez zarządy dróg, a mające na celu prawidłowe utrzymanie dróg, rozumiane jako realizacja zadań (w tym robót budowlanych), pozwalająca na utrzymanie parametrów technicznych i użytkowych drogi na odpowiednim poziomie.

 

Zgodnie z treścią art. 20 do zarządcy drogi należy w szczególności:

 1. Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych
  planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.
 3. Pełnienie funkcji inwestora
 4. Utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
 5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.
 6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.
 7. Koordynacja robót w pasie drogowym.
 8. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.
 9. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom.
 10. Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.
 11. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu
  na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 12. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.
 13. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
 14. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.
 15. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
 16. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
 17. Utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.
 18. Nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowania nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości.
 19. Nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w punkcie 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowania nimi w ramach posiadanego do nich prawa.
 20. Zarządzanie i utrzymanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat.
 21. Zarządzanie bezpieczeństwem dróg transeuropejskiej sieci drogowej.